eMailLvdW
eMail AvB

112b, Bauwerk 270, Stp Jeże Zachód

112b, Bauwerk 270, Stp Jeże Zachód

Original camouflage and earth.

112b, Bauwerk 270, Stp Jeże Zachód

The camouflaged entrance.

112b, Bauwerk 270, Stp Jeże Zachód

Nice example of a 35P8 Sechsschartenturm.